Menu

           

Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van C’est D’accord zoals deze is geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder nummer 56921136, gevestigd aan de Sterstraat 4 4851 BG Ulvenhout en telefonisch mobiel bereikbaar is op 06 22 80 95 37 en via e-mail: contact@cestdaccord.nl .

In het kader van de dienstverlening van C’est D’accord ben ik, Jacqueline van Gessel - Galle werkzaam als (MfN)mediator, bemiddelaar, (conflict-, burnout-) coach, trainer, onafhankelijk gespreksleider, conflictadviseur en gecertificeerd vertrouwenspersoon. In al deze functies verwerk ik als verantwoordelijke persoonsgegevens van cliënten. In deze privacyverklaring zet ik uiteen op welke wijze ik omga met de persoonsgegevens van mijn cliënten vanaf het eerste contact.

Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop ik omga met uw persoonsgegevens of als u gebruik wilt maken van de in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens dan wel een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u telefonisch contact met mij opnemen op nummer 06 22 80 95 37 of mij mailen via contact@cestdaccord.nl .

Als u niet tevreden bent over de afhandeling door mij of als u de klacht liever niet bij mij wilt indienen kunt u deze ook rechtstreeks richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze is te bereiken via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

In het kader van de dienstverlening door C’est D’accord ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Ik zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG en aanverwante regelgeving naleven.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?  

Contact

Indien u contact met mij opneemt per e-mail of via de telefoon verwerk ik de gegevens die u aan mij verstrekt. Het gaat dan om contactgegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en de reden waarom u contact met mij opneemt.                                   

Uw dossier

Indien u aan mij een opdracht verstrekt verwerk ik persoonsgegevens van u, van de eventuele andere partijen die deel uitmaken van de opdracht. Bij begeleiding van cliënten die uit elkaar gaan of bij begeleiding van familiekwesties verwerk ik ook de persoonsgegevens van de tot het gezin behorende kinderen. Het gaat om persoonsgegevens die u inzake uw persoon of betreffende de personen die samenhangen met de Kwestie waarvoor u mij benadert aan mij verstrekt. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor de behandeling van uw Kwestie en (verdere) uitvoering van de opdracht. Afhankelijk van de aard van de opdracht kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.  

Facturering

Indien u een opdracht aan mij verstrekt, verwerk ik ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de dienst die ik verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

Analyse websitebezoekers

Ik verwerk vooralsnog geen analytische gegevens van uw bezoek aan mijn website. Indien dit wijzigt zal ik de privacyverklaring op dit punt aanpassen.

Voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens?

Contact

De contact gegevens die u aan mij verstrekt gebruik ik om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een door u gestelde vraag te beantwoorden. Ik verwerk deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om mijn werkzaamheden te kunnen uitoefenen en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Uw dossier

Ik verwerk de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van de behandeling van de Kwestie en de uitvoering van de opdracht. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt (dit is van tevoren niet altijd duidelijk) vraag ik uw uitdrukkelijke toestemming om deze en - indien van toepassing van uw kinderen beneden de 16 jaar waarover u het ouderlijke gezag heeft - te verwerken. U geeft deze uitdrukkelijke toestemming door de opdracht /mediationovereenkomst te ondertekenen. Als u deze toestemming niet geeft kunt u helaas geen gebruik maken van mijn diensten, omdat ik deze niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor uw dossier. Kinderen van 16 jaar en ouder die nog behoren tot het gezin waartoe de opdracht zich ook uitstrekt zullen door middel van een afzonderlijke verklaring om de uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd.

U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming weer in te trekken. Ik mag dan vanaf dat moment geen gegevens meer van u verwerken. Maar dat betekent ook dat ik vanaf het moment van intrekking van uw toestemming geen diensten meer voor u kan verrichten. Ik zal het dossier dan onmiddellijk moeten sluiten.

Facturering

De betalingsgegevens die u heeft verstrekt gebruik ik om mijn werkzaamheden te factureren en in mijn administratie te (doen) verwerken. Deze verwerking is noodzakelijk om de opdracht/overeenkomst die u met mij aangaat uit te voeren.

Hoe lang bewaar ik uw persoonsgegevens?

Contactgegevens

Ik bewaar als u mij telefonisch of per e-mail heeft benaderd en er is (nog) geen opdracht verstrekt uw contactgegevens één jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek indient om deze gegevens te verwijderen.

Uw dossier

Ik bewaar uw dossier en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen in beginsel in lijn met de maximale verjaringstermijn gedurende 20 jaar nadat het dossier is gesloten. In uitzonderingsgevallen bewaar ik een dossier langer dan twintig jaar, bijvoorbeeld indien de verjaringstermijn wordt gestuit of ik van mening ben dat er een ander gerechtvaardigd belang is om het dossier langer te bewaren.

Administratie

Ik bewaar mijn administratie waaronder de facturen en andere documenten, zoals bijvoorbeeld een agenda of planningsoverzicht, waarin uw persoonsgegevens zijn vermeld gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Met wie deel ik uw gegevens?

Uw gegevens worden opgeslagen in een (digitaal) dossier en kunnen voorkomen in e-mails die u aan mij verstuurt of van mij ontvangt. Uw gegevens worden opgeslagen (en dus verwerkt) door een provider. Verder worden de betalingsgegevens die u ten behoeve van de facturering aan mij heeft verstrekt, doorgegeven aan een partij die ten behoeve van mij de financiële administratie en/of belastingaangifte verzorgt. Met deze partijen zal ik afspraken maken dan wel een verwerkersovereenkomst sluiten waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van mij mag verwachten.

Verder kan het bij begeleiding van partners die uit elkaar gaan voorkomen dat ik uw gegevens deel in het kader van alimentatie-berekeningen, en/of intercollegiaal overleg dan wel door mijn tussenkomst een advocaat wordt ingeschakeld ten behoeve van bekrachtiging van de afspraken door een gerecht. Ook voor deze verdere verwerkingen die overigens in het verlengde liggen van het doel van de aan mij verstrekte opdracht heeft u door ondertekening van de opdracht/mediationovereenkomst uw uitdrukkelijke toestemming gegeven. Uiteraard zal ik ook met deze partijen afspraken maken en deze in een overeenkomst vastleggen zodat de juiste omgang met uw gegevens wordt geborgd.

Ingeval u in het kader van een mediation aanspraak heeft op een tegemoetkoming in het kader van de Wet op de Rechtsbijstand is het mijn taak dat ik als uw mediator uw aanvraag toevoeging bij de Raad van de Rechtspraak indien. In dat kader verwerk ik - in uw gerechtvaardigd belang en op basis van een wettelijke regeling uw persoonsgegevens en BSN nummer - en deel ik noodzakelijkerwijs deze gegevens door het insturen van het aanvraagformulier met de Raad van de Rechtsbijstand.

Als u gebruik maakt van een toevoeging gelden de voorwaarden voor de Raad van de Rechtsbijstand voor het verstrekken van gegevens waarmee is ingestemd bij het aanvragen van een toevoeging.

Indien de mediaton een verwijzing betreft van een gerecht, juridisch loket of iedere andere organisatie zal het mediatonbureau van het betreffende gerecht respectievelijk de verwijzer binnen het juridisch loket dan wel de contactpersoon bij de verwijzende instantie uitsluitend worden geinformeerd over de uitkomst van de mediation (geslaagd/niet geslaagd) en het tijdsverloop van de mediation. Verdere informatie wordt niet verstrekt tenzij hiervoor door u toestemming is gegeven en deze door mij is vastgelegd.

Indien u of een andere partij betrokken bij mijn dienstverlening een klacht heeft tegen mij die betrekking heeft op de behandeling van uw dossier waarin persoonsgegevens staan opgenomen kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de betreffende beroepsvereniging of instantie die de kwaliteit borgt en hierop toezicht houdt. In geval van een MfN mediation is dit de Stichting Kwaliteit Mediators, de daarbij aangesloten klachtbehandelaars en/of de Stichting Tuchtrechtspraak Mediaton (STM). Uw gegevens worden te allen tijde door desbetreffende instanties en functionarissen vertrouwelijk behandeld.

Dit geldt evenzeer als mijn dienstverlening door de desbetreffende beroepsvereniging in het kader van een peer review wordt geëvalueerd.

Ik verstrek uw gegevens niet verder aan derden, tenzij ik op grond van wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken. Bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek of een verplichte (burger) melding.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Ik heb passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien maak ik gebruik van een provider die eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen heeft getroffen.

Wat zijn uw rechten?  

U heeft de volgende rechten:

  1. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
  2. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
  3. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of in bepaalde gevallen het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  4. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (recht op vergetelheid).
  5. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over uw rechten en wanneer u die kunt uitoefenen verwijs ik naar de artikelen 15 tot en 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met mij op te nemen via het aan het begin van deze privacyverklaring genoemde telefoonnummer of e-mailadres.

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die ik verwerk of er wijzigt iets in de toepasselijke regelgeving. In dat geval zal ik deze versie privacyverklaring aanpassen.

Bij ingrijpende wijzigingen zal ik een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijzigingen op de hoogte brengen.

Referentie titel

Deze privacyverklaring is door mij opgesteld in augustus 2018 en kan worden aangehaald als privacyverklaring C’est D’accord versie augustus 2018.

 

 

hosted and maintained by: Admiraal IT Services