Menu

           

Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van C’est D’accord zoals deze is geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder nummer 56921136, gevestigd aan de Sterstraat 4 4851 BG Ulvenhout en telefonisch mobiel bereikbaar is op 06 22 80 95 37 en via e-mail: contact@cestdaccord.nl .

In het kader van de dienstverlening van C’est D’accord ben ik, Jacqueline van Gessel - Galle werkzaam als (MfN)mediator, bemiddelaar, (conflict-,) coach, trainer, onafhankelijk gespreksleider, conflictadviseur en gecertificeerd vertrouwenspersoon. In deze functies verwerk ik als verantwoordelijke persoonsgegevens van cliënten. Ik betracht daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid en leef uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG en aanverwante regelgeving na. In deze privacyverklaring zet ik uiteen op welke wijze ik hieraan invulling geef vanaf het eerste contact met (adspirant) cliënten.

Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop ik omga met uw persoonsgegevens of als u gebruik wilt maken van de in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens dan wel een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, nodig ik u uit allereerst telefonisch contact met mij opnemen op nummer 06 22 80 95 37 of mij te mailen via contact@cestdaccord.nl .

Als u niet tevreden bent over de afhandeling door mij of als u de klacht liever niet bij mij wilt indienen kunt u deze ook rechtstreeks richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze is te bereiken via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?  

Contact

Indien u contact met mij opneemt per e-mail of via de telefoon verwerk ik de gegevens die u aan mij verstrekt. Het gaat dan om contactgegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en de reden waarom u contact met mij opneemt.                                   

Dossier

Indien aan mij een opdracht wordt verstrekt, verwerk ik persoonsgegevens van cliënten, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Dit zijn in ieder geval contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Afhankelijk van de aard van de opdracht kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.  

Facturering

Indien aan mij een opdracht wordt verstrekt, verwerk ik ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de dienst die ik verricht. Naast contactgegevens gaat het om bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

Analyse websitebezoekers

Ik verwerk volgens de standaardinstellingen van Google Analytics de analytische gegevens van een bezoek aan mijn website.

Voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens?

Contact

Aan mij verstrekte contact gegevens worden gebruikt om contact op te nemen en/of bijvoorbeeld om een door u gestelde vraag te beantwoorden. Ik verwerk deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om mijn werkzaamheden te kunnen uitoefenen en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Dossier

Ik verwerk de persoonsgegevens die zijn verstrekt in het kader van de uitvoering van de opdracht. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt (dit is van tevoren niet altijd duidelijk) vraag ik uitdrukkelijke toestemming aan betrokkenen om deze persoonsgegevens te verwerken. Deze uitdrukkelijke toestemming wordt gegeven door ondertekening van de opdracht respectievelijk door ondertekening van de mediationovereenkomst. Als deze toestemming niet wordt gegeven, kan helaas geen gebruik worden gemaakt van mijn diensten. Dit omdat ik de opdracht niet kan uitvoeren zonder (reguliere/bijzondere) persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier.

U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming weer in te trekken. Ik mag dan vanaf dat moment geen gegevens meer van u verwerken. Maar dat betekent ook dat ik vanaf het moment van intrekking van uw toestemming geen diensten meer voor u kan verrichten. Ik zal het dossier dan onmiddellijk sluiten.

Facturering

De betalingsgegevens die u heeft verstrekt gebruik ik om mijn werkzaamheden te factureren en in mijn administratie te (doen) verwerken. Deze verwerking is noodzakelijk om de opdracht/overeenkomst die u met mij aangaat uit te voeren.

Hoe lang bewaar ik uw persoonsgegevens?

Contactgegevens

Als u mij telefonisch of per e-mail heeft benaderd en er is (nog) geen opdracht verstrekt, bewaar ik contactgegevens één jaar na het laatste contact, tenzij eerder een verzoek om deze gegevens te verwijderen wordt ingediend.

Dossier

Ik bewaar een dossier en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen in beginsel gedurende 20 jaar nadat het dossier is gesloten. In uitzonderingsgevallen bewaar ik een dossier langer dan twintig jaar, bijvoorbeeld indien de verjaringstermijn wordt gestuit of ik van mening ben dat er een ander gerechtvaardigd belang is om het dossier langer te bewaren.

Administratie

Ik bewaar mijn administratie waaronder de facturen en andere documenten, zoals bijvoorbeeld een agenda of planningsoverzicht, waarin persoonsgegevens zijn vermeld gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Met wie deel ik uw gegevens?

Uw gegevens worden opgeslagen in een (digitaal) dossier en kunnen voorkomen in e-mails die u aan mij verstuurt of van mij ontvangt. Uw gegevens worden opgeslagen (en dus verwerkt) door een provider. Verder worden de betalingsgegevens die u ten behoeve van de facturering aan mij heeft verstrekt, doorgegeven aan een partij die ten behoeve van mij de financiële administratie en/of belastingaangifte verzorgt. Met deze partijen zal ik afspraken maken dan wel een verwerkersovereenkomst sluiten waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van mij mag verwachten.

Ingeval u in het kader van een mediation aanspraak heeft op een tegemoetkoming in het kader van de Wet op de Rechtsbijstand is het mijn taak dat ik als uw mediator uw aanvraag toevoeging bij de Raad van de Rechtspraak indien. In dat kader verwerk ik - in uw gerechtvaardigd belang en op basis van een wettelijke regeling uw persoonsgegevens en BSN nummer - en deel ik noodzakelijkerwijs deze gegevens door het insturen van het aanvraagformulier met de Raad van de Rechtsbijstand.

Als u gebruik maakt van een toevoeging gelden de voorwaarden voor de Raad van de Rechtsbijstand voor het verstrekken van gegevens waarmee is ingestemd bij het aanvragen van een toevoeging.

Indien de mediaton een verwijzing betreft van een gerecht, juridisch loket of iedere andere organisatie zal het mediatonbureau van het betreffende gerecht respectievelijk de verwijzer binnen het juridisch loket dan wel de contactpersoon bij de verwijzende instantie uitsluitend worden geinformeerd over de uitkomst van de mediation (geslaagd/niet geslaagd) en het tijdsverloop van de mediation. Verdere informatie wordt niet verstrekt tenzij hiervoor door u toestemming is gegeven en deze door mij is vastgelegd.

Indien u of een andere partij betrokken bij mijn dienstverlening een klacht heeft tegen mij die betrekking heeft op de behandeling van uw dossier waarin persoonsgegevens staan opgenomen kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de betreffende beroepsvereniging of instantie die de kwaliteit borgt en hierop toezicht houdt. In geval van een MfN mediation is dit de Stichting Kwaliteit Mediators, de daarbij aangesloten klachtbehandelaars en/of de Stichting Tuchtrechtspraak Mediaton (STM). Uw gegevens worden te allen tijde door desbetreffende instanties en functionarissen vertrouwelijk behandeld.

Dit geldt evenzeer als mijn dienstverlening door de desbetreffende beroepsvereniging in het kader van een peer review wordt geëvalueerd.

Ik verstrek uw gegevens niet verder aan derden, tenzij ik op grond van wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken. Bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek of een verplichte (burger) melding.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Ik heb passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Wekelijks wordt een back up gemaakt. Ik maak gebruik van een provider die passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen heeft getroffen. Voor het onderhoud en hosting van de website en mailverkeer is met de provider een verwerkingsovereenkomst gesloten. De papieren dossiers worden in een afgesloten archiefkast op het bovengenoemd adres bewaard en zijn alleen toegankelijk voor mij als opdrachtnemer.

Wat zijn uw rechten?  

U heeft de volgende rechten:

  1. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
  2. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
  3. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of in bepaalde gevallen het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  4. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (recht op vergetelheid).
  5. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over uw rechten en wanneer u die kunt uitoefenen verwijs ik naar de artikelen 15 tot en 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met mij op te nemen via het aan het begin van deze privacyverklaring genoemde telefoonnummer of e-mailadres.

Wijzigingen

Indien in de verwerking van de persoonsgegevens iets wijzigt of toepasselijke wetgeving verandert dan pas ik de vigerende privacyverklaring aan. In dat geval vermeld ik de wijziging en de reden daartoe in de opvolgende privacyverklaring. De geldende privacyverklaring plaats ik op de website.

Melding: De "privacyverklaring augustus 2018" is door mij in september 2019 geactualiseerd en aangepast. Reden daartoe was voortschrijdend AVG inzicht en aanpassing van mijn dienstenpakket.

Referentie titel

Deze privacyverklaring kan worden aangehaald als privacyverklaring C’est D’accord versie september 2019.

 

 

hosted and maintained by: Admiraal IT Services